Textruta: torgny.se
Textruta: CV Torgny Bergström


Såhär ser jag ut


torgny.se = Torgny Bergström
som är jägmästare med omfattande och varierad erfarenhet från Sverige och världen. Jag är gift. Min fru är gymnasielärare. Vi bor och arbetar i Jönköping sedan 1977 där vi trivs bra. Vi har tre barn i stort sett utflugna. 
Anställningar
Sydved AB transportledare/utredare.
Svenska Skogsplantor AB Frö- och datafrågor.
Skogsstyrelsen, Frö och Plantavdelning, fröchef. Ansvarig för skogsfröförsörjning på nationell nivå.
SIDA/SAREC Fact-finding-mission i Somali. Rökelseträdets (Boswellia sp.) utbredning, skötsel och skörd.
Skogsstyrelsen, Informationschef och redaktör för Skogseko.
FAO, United Nations Food and Agriculture Organisation.
-Brasilien, Amazonas. Avverkning och transport i tropisk regnskog.
-Somali. Skogsinventering, plantskoleskötsel. Förökning av rökelseträd (Boswellia sp.)

Sveriges Radio Sundsvall, XYZ-Nytt. Reporter/redaktör.
Skogshögskolan, Institutionen för Skogsföryngring, Forskningsassistent. Höghöjdsplanteringar av tall. Herbiciders inverkan på bär och bärris. 
Skogsvårdsstyrelsen i Värmlands Län. Lagbas/förman för skogliga beredskapsarbeten
Utredningar
-Silvergranen på Omberg, skötsel och användning.
-Contorta-planteringar i norra Värmland/södra Dalarna.
Genomförda arbetsuppgifter
Skogligt
Logistik. Planering och samordning av virkestransporter efter stormen "Per" i SÖ Småland/Blekinge. Utredning/inventering av transportförutsättningar, skogsbilvägskvalitet, virkesavlägg och utvecklingsmöjligheter.
 Fröförsörjning på nationell bas. Planering av anskaffning, lagring, ekonomi och användning på kort och lång sikt.
Skogsfröplantageanläggning och skötsel. Planering och dimensionering av utbyggnaden av åttio- och nittiotalets utbyggnad av skogsfröplantager. Från planering till skörd:
-Anläggning (projektledning, plantering)
Textruta: -Ympning
-Kartframställning
-Polleninventeringar
-Genetiska gallringar
-Dokumentation mm).
-Skörd
Studier över sydsvenska granproveniensers tillväxtrytm. Design utläggning, inventering och bearbetning.
Skogsfröklängning, avvingning, rensning, fraktionering och fröbehandling. Från kott till plastpåseförpackat frö.
Skogsinventering, planläggning och genomförande i Juniperus procera-skogar. N Somalia.
Förökning, ekonomi och användning av rökelseträd, N Somalia.
Avverkning, transport och vägbyggnad i tropisk regnskog, Amazonas, Brasilien.
Lagbas/förman för skogliga beredskapsarbeten. Sådd, plantering, röjning, gallringshuggning och landskapsvårdsarbeten.
Media information
Informationschef på Skogsstyrelsen med tillhörandekontakter med media, pressreleaser och personal.
Redaktör/reporter/layoutare/fotograf  mm. för Skogsvårdsorganisationens  tidskrift Skogseko.
Skogen i Skolan. En av de mest lyckade, skogliga informationssatsningarna.
Reporter och redaktör/sändningsledare för regionala nyhetssändningar.
IT
IT- och driftsansvarig för företagets WAN, LAN, PC och minidatorsystem (AS400).
Uppbyggnad av företagets datanätverk Från kabeldragning, konfigurering av routrar och skrivarservrar till installation av server– och klientprogram.
Installation/introduktion specifikationer vid uppgradering av affärssystem (ASW).
Marknadsgenomgång och utvärdering av system.
Introduktion, drift och installation av Lotus Domino/Notes.
Programmering COBOL. Utskriftsrutiner för kartor och statistikuppgifter för fröplantager.
Organisering och upplägg av plantage- och klondata för skogfröplantagerna i databaser.
Organisering och upplägg av individ-, rotnings- och tillväxtdata för sticklingsurvalet i databaser 
Formella utbildningar
Journalisthögskolan, informatörsutbildning 20p
Skogshögskolan. Jägmästare med skogsskötsel och biologisk inriktning.
Reservofficer. Jägar/spaning, stabsarbete (Försvarsområdes-, Militärområdesstab), transporledare.
Körkort A, BE, CE.
Truckkort.
Språk
Engelska, talar och skriver. Använt som arbetsspråk under 2 år.
Tyska, talar och skriver, men det var länge sedan.
Portugisiska, viss förståelse.
Franska, viss förståelse.
 
Textruta: Torgny Bergström, 036-12 15 73, torgny.bergstrom@telia.com

Ändrad 20130301